+371 63021420 | info@kulk.lv +371 63048963 I pasutijumi@kulk.lv

Privātuma atruna

PRIVĀTUMA ATRUNA

Ievads

Mēs, SIA “KULK”, esam apņēmušies sargāt un cienīt Jūsu privātumu.

Šī privātuma atruna skaidro, kā SIA “KULK”, rīkojas ar personas datiem. Šī privātuma atruna attiecas uz SIA “KULK”, piedāvātiem pakalpojumiem.

 

ŠĪ ATRUNA PĒDĒJO REIZI ATJAUNOTA 2018. GADA 20. JŪNIJĀ

Izmantojot mūsu pakalpojumus, Jūs piekrītiet, ka šī privātuma atruna kļūst Jums saistoša.

Ja Jums ir jautājumi par šo privātuma atrunu, lūdzu, sazināties ar mūsu atbalsta dienestu, rakstot uz info@kulk.lv.

 

1. Pārzinis

1.1 Pārzinis personas datu apstrādē ir SIA “KULK”, adrese: Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007, tālrunis 63021420, e-pasta adrese: info@kulk.lv.

 

2. Datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamatojums

2.1 Lojalitātes programmas administrēšanai un partneru, klientu, piegādātāju datu apstrādei.

2.1 Privātuma atrunu piemēro personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz SIA “KULK” klientiem.

2.3 Privātuma atruna ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē Datu subjekts sniedz personas datus.

2.4 Pārzinis Datu subjektu datus izmato tikai un vienīgi 2.1. punktā noteiktajam mērķim, izņemot gadījumus, kad ir jāsniedz informācija par Datu subjektiem valsts vai tiesībsargājošām iestādēm, atbilstoši normatīvajiem datiem.

2.5 Datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) panta pirmās daļas a) apakšpunktu, c) apakšpunktu, f) apakšpunktu.

 

 

3. Kā tiek ievākti fizisko personu dati pirmo reizi

3.1  Mēs ievācam Jūsu personu datus, kad Jūs izmantojiet mūsu lojalitātes programmas sniegtos pakalpojumus, veicot pirmreizēju pieteikuma anketas aizpildīšanu vai ievācot personas datus tieši no partneriem, klientiem, piegādātājiem;

3.2  Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Jūs esiet atbildīgs par precīzu personas datu sniegšanu SIA “KULK”, kā arī to izmaiņu gadījumā Jums ir pienākums labot savus neprecīzos personas datus, par to informējot SIA “KULK”.

 

4. Dati, kuri tiek ievākti par fiziskām personām

4.1 Lojalitātes programmai: vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzimums, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs;

4.2 Partneriem, klientiem, piegādātājiem: vārds uzvārds, personas kods, bankas konta numurs, tālruņa numurs;

4.3 Videonovērošanas siistēma: fiziskas personas vizuālais attēls.

 

5. Personas datu saņēmēji

5.1 Jūsu personas dati var tikt nodoti iestādēm normatīvajoss aktos paradzētā kārtībā;

5.2 Personas dati netiek nodoti uz trešajām pasaules valstīm.

 

6. Personas datu glabāšana un iznīcināšana

6.1 Lojalitātes programmai iesniegtie personas dati tiek apstrādāti līdz brīdim, kamēr būsiet atsaukuši savu sniegto piekrišanu turpmākai personas datu apstrādei.

6.2 Personas datu apstrāde, kas tiek veikta pamatojoties uz juridisku pienākumi tiek glabāti normatīvos aktos noteiktos termiņos.

6.3 Jums ir tiesības vispārējā kārtībā pieprasīt savu lojalitātes programmas ietvaros iesniegto datu dzēšanu jebkurā brīdī un SIA “KULK” pienākums ir dzēst šos datus no visām informācijas sistēmām.

7. Datu subjekta tiesības

7.1 Jums ir zināmas likumīgas tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi. Šīs tiesības ir:

7.1.1 Tiesības būt informētam par to, kā tiek izmantoti jūsu personas dati.

7.1.2 Tiesības piekļūt saviem personas datiem.

7.1.3 Tiesības precizēt, ja jūsu personas dati ir nepareizi.

7.1.4 Tiesības dzēst savus personas datus.

7.1.5 Tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi.

7.1.6 Tiesības uz datu pārnesamību.

7.1.7 Tiesības iebilst pret to, kā tiek izmantoti jūsu personas dati saistībā ar automātisku lēmumu pieņemšanu un profilēšanu.

7.2. Ja Jums šķiet, ka Jūsu personas dati ir apstrādāti nepareizi vai jums ir iebildumi par to, kā tiek apstrādāti jūsu personas dati, Jums ir tiesības sūdzēties.

7.3. Jūs variet sūdzēties Datu valsts inspekcijā, izklāstot, kā, jūsuprāt, SIA “KULK” veiktā personas datu apstrāde ietekmējusi jūsu tiesības.

 

8. Profilēšana

8.1 Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs. Mēs to nedarām.

 

9. Datu drošības nodrošināšana

9.1 Lai garantētu ievāktās informācijas drošību, “KULK”  ir ieviesusi elektroniskus, fiziskus un administratīvus drošības pasākumus. Jūsu dati tiek glabāti drošībā. Tie ir aizsargāti pret jebkuru organizāciju vai privātpersonu neatļautu piekļuvi, atklāšanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu.